Kráááásna to dedina...

Kráááásna to dedina...

Stavebné povolenia

Stavebné povolenie - kedy Unlike smothering, in facesitting the bottom partner is not deprived of air. A pornographic work is characterized as hardcore if it has any hardcore content. Some intend to create situations where others can see their wet clothing. Men with men Gay pornography is usually male homosexual pornography, acts depicted typically include anal or oral sex. In the case of double-fisting, pleasure is derived more from the stretching of the anus or vagina than from the thrusting movement of hands. Women who adopt a lesbian identity share experiences that form an outlook similar to an ethnic identity: as homosexuals, they are unified by the heterosexist discrimination and potential rejection they face from their families, friends, and others as a result black milfs of homophobia. It is the most common form of sexual fetishism for otherwise non-sexual objects or body parts. Production of such films was profitable, and a number of producers specialised in their production. Activities range from a spontaneous smack on bare buttocks during a sexual activity, to occasional sexual roleplay, such as ageplay, to domestic discipline and may involve the use of a hand or the use of a variety of spanking implements, such as a spanking paddle or cane. The genre presents itself as real couples having real sex. The word shibari came into common use in the West at some point in the 1990s to describe the bondage art Kinbaku. Among fetishists, the pose of reluctancethe victimization of the cuckoldis a major element of the paraphilia. The warm sensation felt when urine trickles on the body seems to give very relaxing and pleasurable feelings to the person. Creampie pornography features ejaculation inside the vagina , mouth or rectum instead of the common cum shot, followed by the visible seeping or dripping of semen from the vagina, mouth or anus. In the West, masturbation in private or with a partner is generally considered a normal and healthy part of sexual enjoyment. The consensual submission of the submissive is sometimes demonstrated to others by symbols indicating his/her belonging to the dominant, such as wearing a collar, special tattoos, piercings, a very short haircut or a bald head. áno a kedy nie?

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebno - technické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí:

pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a
 • pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
 • pri telekomunikačných stavbách (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
 • pri prízemných telekomunikačných stavbách, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m,
 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich telekomunikačných stavbách, keď nedôjde k zmene stavby.


  Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,
 • oplotenie,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

 

 

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje napríklad pri:

 • pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov,
 • pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa,
 • pri nadzemných a podzemných vedeniach neverejných telekomunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov,
 • pri rozvodoch telekomunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb.


  Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä:
 • opravy fasády,
 • opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech,
 • výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov,
 • opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
  výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

  Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

  Stavebným úradom je obec, kde sa aj adresuje ohlásenie.

 

STAVEBNE KONANIE

Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho konania.

V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Účastníkmi stavebného konania sú:

 • stavebník,
 • osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté (nie nájomcovia bytov a nebytových priestorov),
 • ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.
 • Účastníkom konania je aj osoba, ktorá bude vykonávať stavebný dozor a
 • projektant.

 

Aké musia byť odstupy medzi stavbami?

Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.

Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. V stiesnených zemných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. V tomto prípade sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov.

 

AKE DOKLADY POTREBUJETE

 

Čo potrebujem k stavebnému povoleniu?

Stavebné povolenie požaduje predloženie:

 

 • kompletná projektová dokumentácia, ktorá obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú technickú právu, celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) s udaním zastavanej plochy a kótami rozmerov stavby s vyznačením hraníc pozemkov a s vyznačením kót vzdialeností s hranicami susedných nehnuteľností a návrhom prípojok na inžinierske siete, dokumentácia a stavebné výkresy, ktoré obsahujú architektonicko-stavebné riešenie, statiku, zdravotechniku, vykurovanie, elektroinštaláciu a bleskozvod, požiarne zabezpečenie stavby, plynoinštaláciu a projekty rozvodov inžinierskych sietí, a to elektriny, vody, plynu, kanalizácie alebo žumpy, projekt organizácie výstavby,
 • snímku z katastrálnej mapy , ktorú vydá katastrálny úrad (originál nesmie byť starší ako 3 mesiace) so zakreslením a okótovaním objektu projektantom,
 • mená a adresy účastníkov konania, teda všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností s informačnými listami vlastníctva.
 • Vyhlásenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak nie sú dodržané vzdialenosti od susedných nehnuteľností v zmysle stavebného zákona,
 • názov a adresa projektanta s osvedčením (certifikát),
 • názov a adresa stavebného dozoru s fotokópiou oprávnenia v prípade realizácie stavby svojpomocne,
 • názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti v prípade, že sa stavba bude realizovať dodávateľsky.
 • list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo iný právny dokument oprávňujúci použiť pozemok na výstavbu,
 • právoplatné územné rozhodnutie, resp. záväzné stanovisko pre umiestnenie stavby (vydá ho oddelenie územného rozvoja príslušného miestneho alebo obecného úradu), pokiaľ sa nejedná o zlúčené územné a stavebné konanie,
 • zakreslené inžinierske siete v snímke z katastrálnej mapy:
 • vyhlásenie stavebného dozoru (len od subjektu, ktorý má absolvované potrebné skúšky), alebo oprávnenie firmy (dodávateľa stavby) na vykonávanie stavebné činnosti,
 • vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. k projektovej dokumentácii,
 • vyjadrenie Východoslovenskej energetiky, a.s. k projektovej dokumentácii,
 • vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. k projektovej dokumentácii,
 • vyjadrenie dotknutých správcov sietí (napr. Slovenských telekomunikácií,),
 • poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci).

 

Čo potrebujem k ohláseniu drobnej stavby?

Ohlásenie drobnej stavby požaduje predloženie:

 

 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (napr. list vlastníctva),
 • snímka z katastrálnej mapy,
 • jednoduchý situačný výkres drobnej stavby (v dvoch vyhotoveniach), ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
 • jednoduchý technický opis stavby,
 • prehlásenie stavebného dozora alebo dodávateľa,
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností.

Čo potrebujem k búraciemu povoleniu?

Búracie povolenie požaduje predloženie:

 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (napr. list vlastníctva),
 • snímka z katastrálnej mapy,
 • technologický postup,
 • pôdorys stavby,
 • stavebný dozor resp. zhotoviteľ,
 • vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva.

 

Čo potrebujem ku kolaudačnému rozhodnutiu?

Kolaudačné rozhodnutie požaduje predloženie:

 • právoplatné stavebné povolenie,
 • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
 • geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby,
 • príslušné revízne správy (voda, kanalizácia, plyn, elektrina a iné p odľa požiadavky),
 • certifikácia použitých stavebných výrobkov,
 • doklad o odovzdaní odpadu zo stavby,
 • podľa druhu, povahy a miesta stavby aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack