Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Kuzmice.

Terénna sociálna práca

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK Identifikácia projektu Operačný program: Ľudské zdroje Prioritná os:5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít Špecifický cieľ: ITMS2014+:3120515C909 Číslo zmluvy o spolupráci :USVRK – OIP -2017/000572-001 Doba realizácie: 1.8.2017 – 31.10.2019zmluva-o-NFP Ciele projektu:      Terénna sociálna práca v obci je súčasťou starostlivosti o uspokojovanie potrieb obyvateľov obce , vrátane špecifických potrieb vylúčenej komunity… Čítať viac

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci

Základné informácie o projekte : Názov projektu:                                     Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kuzmice Príjmateľ:                                                   Obec Kuzmice Miesto realizácie projektu:                  Košický kraj, okres Trebišov, Kuzmice Poskytovateľ:                                           Environmentálny fond Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:  07/2017  –  09/2017 Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 27.10.2017 Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP: Celkové náklady projektu s DPH:                             … Čítať viac

Vybudovanie detského ihriska

Základné informácie o projekte : Názov projektu:                                     Vybudovanie detského ihriska Príjmateľ:                                                   Obec Kuzmice Miesto realizácie projektu:                 Východné Slovensko, Košický kraj, okres Trebišov, obec Kuzmice Poskytovateľ:                                           Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky V zastúpení:                                              Okresný úrad Košice Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:  03/2017  –  05/2017 Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 08.03.2017 Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí… Čítať viac

Zniženie energetickej náročnosti verejných budov

 Zniženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad a  Kultúrny dom Kuzmice Kód ITMS2014+                                     310040C211 Príjmateľ: Obec Kuzmice Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Trebišov, Kuzmice Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra Operačný program: Kvalita životného prostredia  Európsky fond regionálného rozvoja Prioritná os:  4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých smeroch   Špecifický cieľ:  … Čítať viac

Nakladanie z biologicky rozložiteľným komunálným

Základné informácie o projekte : Názov projektu:                                     Nakladanie z biologicky rozložiteľným komunálným odpadom                                                                        v obci Kuzmice Príjmateľ:                                                   Obec Kuzmice Miesto realizácie projektu:                  Košický kraj, okres Trebišov, Kuzmice Poskytovateľ:                                           Environmentálny fond Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:  06/2017  –  07/2017 Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 26.06.2017 Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP: Celkové náklady projektu s DPH:             … Čítať viac