Výstavba materskej školy v obci Kuzmice

Kategória

Základné informácie o projekte :

Názov projektu:                                     Výstavba materskej školy v obci Kuzmice

Kód ITMS2014+                                    312061X249

Príjmateľ:                                               Obec Kuzmice

Miesto realizácie projektu:                     Východné Slovensko, Košický kraj, okres Trebišov, obec                                                                       Kuzmice

Poskytovateľ:                                         Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny Slovenskej                                                                         Republiky

V zastúpení:                                           Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Operačný program:                                Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:                    Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                            6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou                                                                                     marginalizovaných rómskych komunít 

Špecifický cieľ:                                       6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane

                                                                         vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve                               

Kód výzvy:                                                OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Použitý systém financovania:           predfinancovanie a refundácia

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 

03/2018  –  31.12.2023

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

25.08.2020

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:                 623 863,75 EUR

Maximálna výška príspevku z NFP:                   592 670,56 EUR

Výška spolufinancovania (5%):                                31 193,19 EUR    Vystavba-materskej-skoly-v-obci-Kuzmice

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie

Zverejnené 7. marca 2021.
Bez úpravy .