VZN č. 3 /2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice

Upravené
06. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2019