Návrh VZN č…../2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených sa stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kuzmice

Zverejnené
25. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2022 − 9. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZNn2

Prílohy