Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kuzmice č. 1 /2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice

Vyvesené
12. jún 2019
Upravené
07. mar 2021
Kategória