NÁVRH VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice

Vyvesené
15. dec 2020
Zvesené
31. dec 2020
Upravené
08. jún 2021
Kategória