VZN č. 3 /2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice

Vyvesené
28. nov 2019
Upravené
06. mar 2021
Kategória