Preskočiť na obsah

Úplná uzávierka cesty III. triedy – III/3637 Čelovce – Plechotice

Zverejnené 27.9.2021.

Kategória

Povolenie na úplnú uzávierku cesty III. triedy – III/3676

Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný správny orgán podľa § 2ods.3, § 3 ods.2 písm.a) a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplneníniektorých zákonov, v súlade s § 3 ods.5 písm.a) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č.135/1961 Zb.) po preštudovaní Vašej žiadosti podanej dňa 20.08.2021na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydanéhov rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov v zmysle § 7 ods.1 zákona č.135/1961 Zb. a podľa § 10vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon
p o v o ľ u j e
úplnú uzávierku cesty
III.triedy – III/3676 medzi obcami Plechotice a Čeľovce
Dôvod uzávierky: oprava železničného priecestia v žkm 46,155úsek trate Výh.Trebišov ŠR – Výh.Slivník ŠR
Druh uzávierky: ú p l n á
Dĺžka úplnej uzávierky: cca 50 m (25 m pred a za priecestím)
Dĺžka obchádzky: cca 20,5 km


Termín uzávierky: dňa 28.09.2021 od 08:00 hod. do 17:00 hod. dňa 05.10.2021 od 08:00 hod. do 20:00 hod.
Popis obchádzkovej trasy: – zo smeru od obce Plechotice do obce Čeľovce cestná doprava bude presmerovaná po ceste III.triedy – III/3676 na križovatku ciest III/3676 a I/79, ďalej po ceste I.triedy – I/79 na okružnú križovatku ciest I/79 a II/552, následne po ceste II.triedy – II/552 v smere na Košice až na križovatku ciest II/552 a III/3676do obce Čeľovce a späť.

Záchranné zložky počas trvania úplnej uzávierky cesty III.triedy zabezpečia dojazd na miesto zásahu poobchádzkovej trase.


Autobusová doprava bude premávať podľa platného cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy po obchádzkovej trase s meškaním.
Počas úplnej uzávierky cesty III.triedy – III/3676 budú autobusové zastávky Plechotice 113 a Čeľovce ŠRT vynechané.