Preskočiť na obsah

Požiarný poriadok

Požiarny poriadok obsahuje:

I.       Úvod

II.      Úlohy orgánov obce  a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v jej

           miestnch častiach.

III.      Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené zo zreteľom na miestne podmienky.

IV.      Údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru.

V.       Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov.

VI.     Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarného poplachuv obci.

VII.    Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestných častiach v dennom a

           nočnom čase zo zreteľom na zdolávanie požiaru.

VIII.   Výpis z požiarného poplachového plánu okresu.

IX.     Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísel domov a

          zakreslenia funkčných hydrantov a nástupných plôch

X.      Záverečné ustanovenia