Preskočiť na obsah

Materská škola

Povereníctvo školstva a osvety výnosom zo dňa 4.3.1946 č.11.103/46-A-I/4 zriadilo v obci štátnu detskú opatrovňu (terajšiu materskú školu) a za učiteľku na tejto škole ustanovilo Júliu Frémalovú. V obci sa najprv vyučovalo u Juraja Dudiča, potom v budove obecného kováča, neskoršie v budove Juraja Budaia. Tieto prenajaté budovy však nevyhovovali. Preto v roku 1848/49 štátny stavebný úrad vybudoval na pozemku národnej školy vv časti od žápadu drevený barák, v ktorom boli 3 miestnosti, chodba, byt pre učiteľku, vodovod, šatne a bábkové javisko. Pred budovou bol rozsiahly dvor s pieskoviskom. Stavba bola hotová na jar 1948, kedy sa už do nej opatrovňa nasťahovala. Stavebný náklad bol okolo milióna Kčs. Ešte v roku 1948 došlo do opatrovne kompletné zariadenie. Dlhoročnou riaditeľkou Materskej školy bola Mária Janoková, ktorá tu pôsobila od roku 1958.

24. novembra 1977 bola uvedená do prevádzky nové dvojtriedna škola. Bola montovaná z drevených dielov v celkovej hodnote 1 044 000 korún. Základy pod túto budovu boli vybudované svojpomocne brigádnicky. Záverečné čistiace práce v budove a posledné úpravy terénu urobili členovia miestnej organizácie Červeného kríža. Z kroniky Materskej školy v Kuzmiciach za asistencie súčasnej zástupkyne Ľubice Lachvajderovej vyberáme niektoré medzníky :Počas výstavby kultúrneho domu slúžila budova starej materskej školy ako príručný sklad. Po ukončení výstavby ostala otvorená a postupne chátrala. Preto sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo budovu predať. Predaj samotný bol uskutočnený dňa 30. decembra 1991. Budova bola novým majiteľom rozobratá. Dňom 1. septembra 1946 bola zriadená „Štátna detská opatrovňa v Kuzmiciach“. Vyučujúce učiteľky v roku 1946 – 47 Fremalová Júlia, Arvaiová, Kopperová, B. Jančušková. Školský rok 1952 učila v MŠ učiteľka M. Štofaňáková. Nastúpila 17.12.1952. Učila v Kuzmiciach do roku 1954. V školskom roku 1963 – 1964 bolo zapísaných 60 detí. V MŠ učili 2 učiteľky Semanová a Janoková. V ďalšom školskom roku bolo zapísaných 64 detí. Zamestnancami školy boli Semanová – riaditeľka, Janoková – učiteľka, Tomková – školníčka. Od 1. októbra 1968 bola zavedená celodenná starostlivosť. Pracovali tu M. Cverčková – riaditeľka, M. Janoková – učiteľka, Tomanová – učiteľka, Čintalová – učiteľka, Puškárová – školníčka a kuchárkami boli p. Bellová a p. Jusková. V školskom roku 1974 – 1975 bolo zapísaných 64 detí z toho 10 rómskeho pôvodu. Prišla učiť nová učiteľka Marta Luteránová. 9. mája 1975 sa začali brať základy pre výstavbu novej MŠ. Počiatočných prác sa zúčastnili rodičia detí, ktoré navštevovali MŠ.

24. novembra 1976 bola do prevádzky odovzdaná nová dvojtriedna montovaná MŠ v hodnote 1 044 710 Kčs. MŠ bola vybudovaná svojpomocne. Brigádnickú pomoc pomáhali zabezpečovať členovia výboru ZRPŠ – Vášková Marta, Geňová Anna, Lendacká Mária, Herteľová Helena. Pri čistiacich prácach a pri úprave terénu sa zúčastnili členovia ČSČK. V školskom roku 1993 – 1994 bola poverená zastupovaním uč. Štefanovej M. uč. Havrilčáková J. Ostatné učiteľky, ktoré pôsobili v MŠ – Zubalová, Serbinčíková, Mačugová. Zapísaných detí bolo 46. Od 1. januára bola po dohode so starostom obce J. Geňom premiestnená knižnica do MŠ. Boli pre ňu vyčlenené priestory spálne a skladu. Nasledujúci školský rok sa otvoril heslom : BUDE AKO NEBOLO. Otvorila sa prvá experimentálna trieda s prvkami waldorfskej pedagogiky v okrese. Do MŠ sa zapísali 42 detí. Učiteľky pôsobiace v tomto školskom roku boli Vranaiová, Klasovská, Havrilčáková, Zubalová. Školníčkou bola Mlynárová, kuchárkou Ferková. 16. decembra 1996 opustila učiteľské rady odchodom do dôchodku Magdaléna Zubalová. Na jej miesto nastúpila Ľ. Lachvajderová. V školskom roku 1997 – 1998 bolo zapísaných do MŠ 45 detí. Stav pedagogických zamestnancov sa v tomto roku radikálne zmenil. Po odchode Klasovskej na jej miesto nastúpila Bernardína Stoklasová. Na miesto Václavskej, ktorá odišla na materskú dovolenku nastúpila Marcela Mantičová. Riaditeľkou bola Havrilčáková a učiteľkou Lachvajderová.  V školskom roku 1999 – 2000 sa do MŠ zapísalo 44 detí. Učiteľka B. Stoklasová presunula svoje pôsobisko do ZŠ. Na jej miesto nastúpila Gergelyová. Riaditeľkou bola naďalej J. Havrilčáková a učiteľky Ľ. Lachvajderová, M. Mantičová. V tomto roku sa konal aj prvý rodičovský ples MŠ. 18. júna boli deti na prvý výlet mimo intravilánu obce na Krásnej Hôrke. V nasledujúcom školskom roku odišla učiť z MŠ do ZŠ Ľ. Lachvajderová. Na jej miesto nastúpila Z. Tarbajová. Zapísaných bolo 40 detí. V tomto školskom roku po silnej víchrici, ktorá spôsobila škody na streche a poškodila strop v triede, nám odbor školstva a materiálové stredisko opravili vo februári spôsobené škody. Oprava trvala 5 dní.

V školskom roku 2003 – 2004 bolo zapísaných 36 detí. Po MD sa zo ZŠ do MŠ vrátila Ľ. Lachvajderová na miesto J. Havrilčákovej. Nový školský rok začal prezentáciou nových zrekonštruovaných a vynovených priestorov MŠ. Z dôvodu šetrenia boli zamurované okná v malej triede, steny sa obložili sadrokartónom, položila sa plávajúca podlaha, v starej časti MŠ sa vynovila elektroinštalácia, v jedálni sa urobil obklad stien, vo WC a v šatni sa položila dlažba. V novej časti MŠ sa zamurovaním priečky vytvorili priestory na novú školskú knižnicu. Zriadila sa nová kancelária pre zástupcu MŠ a zborovňa pre učiteľky. Na terase MŠ boli namontované bezpečnostné mreže. V tomto školskom roku sa urobila aj nová strecha na MŠ a nová fasáda. Zo severnej strany sa priečelie MŠ obložilo izolačným deosovým obkladom. Zaznamenáva sa aj významná zmena, kde sa MŠ stáva súčasťou ZŠ a tvorí spoločný subjekt. Nový názov inštitúcie je datovaný dňom 1.júla 2002 ZŠ s MŠ KUZMICE. Riaditeľom ZŠ s MŠ je Mgr. Peter Hadbávny a zástupkyňou pre MŠ je po konkurznom konaní Zora Tarbajová. V školskom roku 2008 – 2009 bolo zapísaných 43 detí. Nastúpila nová učiteľka Levkivová. Zástupkyňa Tarbajová odišla na MD. Jej zastupovaním bola poverená Lachvajderová. 30. júna 2009 sme sa rozlúčili s našou dlhoročnou pracovníčkou Elenou Mlynárovou, ktorá odišla do dôchodku.