Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Kuzmice

História DHZ

Naša obec bola v minulosti a je aj teraz obcou poľnohospodárskou. Domy boli pokryté slamou a bolo tu veľké nebezpečenstvo požiaru. Ak tento vypukol mal sa pri jeho likvidácii zúčastniť každý schopný občan. Hasiace prostriedky boli jednoduché, boli to obyčajne rebríky a vedrá na vodu. Hlavný zásah bol zameraný na ohrozené okolie, aby sa zabránilo šíreniu ohňa. V našej obci museli priekopníci dobrovoľných hasičských zborov vykonať mnoho práce, pokiaľ sa zbor podarilo založiť. Ťažkosti boli predovšetkým hmotné, lebo chudobné obce nemohli zbor finančne podporovať.  K zmene dochádza k lepšiemu až v prvých rokoch ČSR.

1920

 Podľa výpovedí starších občanov obce bola v roku 1920 dodaná prvá ručná striekačka. Bola to zrejme prvá ručná kárová striekačka značky Omnia. V tejto dobe sa organizuje aj jadro budúceho hasičského zboru pod vedením Jána Tótha a Andreja Lukáča. 

1922

Protipožiarna ochrana v obci získala príchodom mladého učiteľa Rudolfa Kahanca v decembri 1922. Tento bol veľmi oduševnený a vedel si získať ľudí dobrou radou aj osobným príkladom. Menovaný Ján Tóth na to spomína „a tak som sa ako 25 ročný stal veliteľom miestneho dobrovoľného hasičského zboru“. Medzi jeho prvých členov patril Rudolf Kahanec, Ladislav Vaji, Július Fedor, Ján Siksa, Michal Lukáč, Juraj Novák, ktorý bol strojníkom a Štefan Gizela, ktorý bol trubačom. Zbor sa postupne rozšíril na 19 členov.

1935

Okolo roku 1935 dostala obec novú striekačku. Bola štvorkolesová, ručná a obsluhovalo ju osem mužov. Požiarnici dostali novú chuť do práce. V letných mesiacoch sa často schádzali a cvičili. V týchto časoch aj v našej obci existovala funkcia nočných strážnikov. Boli vybavení palicou, ktorú naši obyvatelia nazývali „vartášsky kyjak“. Striedali sa po domoch. Po ukončení služby ráno odovzdával kyjak susedovi, aby tento vedel, že je na rade strážiť.

1940

V roku 1940 bola vybudovaná murovaná hasičská zbrojnica v stred obce. Slúži nám dodnes.

1942

V roku 1942 zakúpila obec pre miestny dobrovoľný hasičský zbor modernú motorovú striekačku. Do tejto doby mali hasiči len ručnú striekačku, ktorá vodu zo studne neťahala, len do nej museli nalievať vodu počas prevádzky. Súčasne s kúpou striekačky sa ukázala potreba výstavby hasičskej strážnice. Do výstavby tejto, hasička bola uskladnená v šope Jána Lendackého. Nová striekačka bola uskladnená u uvedeného občana, až do prechodu frontu.

1944

Zlepšenie protipožiarnej ochrany však nezabránilo škodám, ktoré naša obec utrpela počas prechodu frontu v roku 1944. Horeli stodoly a domy. Nemal kto hasiť, lebo obyvateľstvo bolo evakuované a motorová striekačka bola odvlečená vojskami do Slanskej Huty.

1951

V povojnovom období bol veliteľom Jozef Tóth a jeho zástupcom Július Fedor. Aktívnym členom bol aj Andrej Vaško. V roku 1951 sa veliteľom stal Jozef Kolbas. Teoretické a praktické vedomosti nadobudol počas vojenskej základnej služby, kde vykonával podobnú funkciu. V tom čase dostávajú požiarnici nové uniformy a aj novú striekačku PS-6. Ich činnosť je v tom čase pravidelná. Boli vyhotovené aj nové červené tabule s nápisom Hasičská pohotovosť. Tieto boli vyvesené na bráne tých domov, kde sa nachádzal konský záprah. Tento mal byť v čase požiaru k dispozícii. Členovia si svoju pripravenosť overovali na súťažiach v Čeľovciach, Ruskej a v Kuzmiciach.
Koncom 50-tych rokov sa na čele vystriedali Jozef Coronič, Juraj Vereb, Jozef Kolbas.

1960

V roku 1960 bol za veliteľa zvolený Ján Sovák a za strojníka Július Vaško. Boli zakúpené nové uniformy a práca sa zlepšila. Neskôr bol na čelo organizácie požiarnikov zvolený Ján Šimko. V práci mu pomáhali Jozef Kolbas, Jozef Buša a iní. Chodia na verejné cvičenia v Michaľanoch, Slovenskom Novom Meste a Čičarovciach.

1960

V roku 1960 stav požiarnej ochrany v obci bol veľmi zanedbaný. Hasičská zbrojnica bola vo veľmi zlom stave a požiarnici nemali ani určeného veliteľa. Možno povedať, že obec bola prakticky bez hasičov. Jednou z prvých akcií novozvoleného MNV bola akcia zameraná na zlepšenie stavu požiarnej ochrany v obci. Za veliteľa hasičov bol zvolený Ján Sovák a za strojníka Július Vaško. Pod vedením veliteľa Sováka sa práca hasičského zboru podstatne zlepšila.

1980

V roku 1980 mala organizácia 60 členov, predsedom bol Jozef Tomko. Neskôr bol vo vedení Dušan Mihók. V súčasnosti hasiči pracujú pod vedením Júliusa Levkiva.