Preskočiť na obsah

Základná škola

História základnej školy

1865

Do roku 1865 sa vyučovalo iba príležitostne, najviac remeselníci. V roku 1865 bola vybudovaná prvá školská budova, v roku 1882 druhá, väčšia.

1900

 Učiteľmi do roku 1900 boli Fodemársky, Márton, Veszperényi, Saradi. V rokoch 1900 – 1919 je na čele školy Július Remes. 

1904

Pre finančné nezhody medzi rímskokatolíkmi a gréckokatolíkmi bola škola v roku 1904 odovzdaná štátu. 

1913

V roku 1913 sa realizovala prístavba školy.  

1920

 V roku 1920 nastupuje na školu Mária Kukorellyová, pôsobí tu do roku 1924.

1922

V roku 1922 nastupuje na školu ako učiteľ, potom ako riaditeľ Rudolf Kahanec, pôsobí tu do roku 1950. V školskom roku 1922/23 bola škola dvojtriedna, od šk. roku 1927/28 trojtriedna. Jedna trieda je v súkromnej budove.

1931/32

V školskom roku 1931/32 chodí do troch tried 167 žiakov, v šk. roku 1932/33 dokonca 187 žiakov. V ďalšom školskom roku sa škola rozširuje na 4-triednu. V rokoch 1945/46 sa rozširuje na 5-triednu. 

1950/51

V školskom roku  1950/51 je už Národná škola – riaditeľ Ján Harničár a plno organizovaná Osemročná stredná škola s riaditeľom Jánom Chovancom.

1957/58

 V rokoch 1957/58 je riaditeľom František Sokolský, v ďalšom roku je riaditeľom Jozef Banok, je postavená nová školská budova.

1961/62

V školskom roku 1961/62 pribúdajú žiaci z Byšty a Kazimíra.

Naša obec bola oslobodená dňa 17. decembra 1944 vojskami Červenej armády v ranných hodinách. Počas bojov utrpela obec veľké škody. Zásah dostala aj školská budova a jej vnútorné zariadenie a pomôcky boli zničené. Len čo sa situácia troška upokojila, prikročilo sa k oprave budovy. Bol nedostatok stavebného materiálu a predovšetkým tabuľového skla do okien. Podarilo sa opraviť, len jednu učebňu a tak 15. februára 1945 sa začalo s vyučovaním. Vyučoval Rudolf Kahanec a Ján Fiľo. Neskôr vyučovali aj študenti Ján Begala a Štefan Mati. Školský rok bol ukončený 26. júna 1945. Vysvedčenia neboli rozdané, pretože neboli tlačivá. Dochádza žiakov do školy bola slabá pre rozličné príčiny. Medzi tie hlavné možno počítať nedostatok obuvi, ošatenia a aj jedla.

Školský inšpektorát svojim prípisom zo dňa 14. augusta 1945 č.3845 oznámil škole, že Povereníctvo školstva a osvety ho zmocnilo výnosom zo dňa 12. júna 1945 č.2000/1945-II/3 vyhlásiť poštátnenie školy. Behom prázdnin pokračovala oprava školskej budovy, ale pomalým tempom. Tak sa stalo, že s vyučovaním sa začalo až 24. septembra 1945. K dispozícii však bola stále jedna trieda, a tak kvalita vyučovania nebola veľká. 1. ročník mal 41 žiakov a vyučovala ho Júlia Hasarová, 2. ročník navštevovalo 40 žiakov a vyučovala ich Katarína Augustínová. V treťom ročníku študovalo 35 žiakov s učiteľkou Máriou Krestianovou. 4. ročník vyučoval riaditeľ školy Rudolf Kahanec a triedu navštevovalo 48 žiakov. V 5. triede bolo 44 žiakov na čele s Pavlom Krecháčom. Dňa 6. októbra 1945 bolo opäť v obci zapnuté elektrické svetlo, teda aj v škole. Do tejto doby sa svietilo petrolejom, sviečkami. Pretože tento tovar bol nedostatkový, nesvietilo sa prakticky nijako. V tomto školskom roku sa vyučovalo veľmi zaujímavým spôsobom. K dispozícii bola jedna trieda. Vyučovalo sa teda postupne a jedna trieda mala vyučovanie len 2-krát do týždňa. Tento stav bol neudržateľný a tak bola ešte jedna miestnosť prenajatá. Táto však nemala zasklené okno a chýbali jej dvere. Triedy boli vykurované drevom, ktoré si žiaci nosili každý deň z domu. Pre tieto nedostatky boli 15. decembra 1945 vyhlásené mesačné prázdniny do 15. januára 1945. Behom roka odchádza M. Krestianová a prichádza Margita Orendášová. Odchádza P. Krecháč a prichádza M. Krestianová. Potom bola vystriedaná Kornéliou Kočutekovou. Školský rok bol ukončený 28. júna 1946. Bolo konštatované, že výsledky sú slabé, predovšetkým pre zlú dochádzku žiakov.

Školský rok 1946/47 sa začal 2. septembra 1946 v dvoch učebniach. Pretože bolo päť tried, vyučovalo sa tak, že v každej učebni boli umiestnené dve triedy a jedna putovala. To znamená, že jeden deň mala vyučovanie v jednej triede, druhý deň v inej. 1. ročník vyučovala Lujza Ščerbíková, 2. ročník Júlia Hasarová, tretí viedla Katarína Augustínová. Na čele 4. bol riaditeľ Rudolf Kahanec a v 5. ročníku vyučovala Kornélia Kočuteková. Behom roka učiteľka Kočuteková odchádza a na jej miesto sa vracia M. Orendášová. Odchádza aj L. Ščerbíková a na jej miesto prichádza Zoltán Líška. Nasledujúci školský rok absolvovalo 209 žiakov. Vyučovalo sa stále v 2 miestnostiach. V jednej bol 2. – 4.ročník a v druhej 3. – 5. ročník. Prvý ročník putoval. Zasa boli zmeny v učiteľskom zbore, M. Orendášová odchádza a prichádza Veronika Sabová. Školská dochádza sa zlepšila, bol to výsledok sústavného tlaku učiteľov na rodičov. V tomto školskom roku bolo ustanovené aj prvé rodičovské združenie, prvé na škole. Jeho predsedom sa stal František Smatana. Materiálne vybavenie školy sa zlepšilo. Koncom školského roka boli škole dodané 3 tabule, 2 katedry, 4 stoličky, 2 pódiá a 50 lavíc. Celkový stav školskej budovy je stále katastrofálny. Spomínané opravy len odstraňovali najhorší stav. Žiada sa generálna oprava, prípadne výstavba novej budovy. Po oslobodení vyučovanie prebieha za všeobecného nedostatku papiera. Písalo sa do starých, už vyradených písaniek, na zdrapy papiera. Učebných pomôcok vôbec nebolo.

Od 1. septembra 1953 bola vytvorená nová škola a to Osemročná stredná škola v Kuzmiciach. Na túto školu bola včlenená Národná (1-5) a Stredná škola (6-8). Takto vytvorená Osemročná stredná škola mala po jednej triede 1. – 5. ročníka a dve triedy šieste, dve siedme a jednu ôsmu. Na školu bol menovaný nový riaditeľ Ján Chovanec. Škola v tomto čase postrádala vyučovacie priestory. Vyučovalo sa striedavo a to v hlavnej budove v dvoch triedach v bývalom byte riaditeľa školy bola jedna učebňa a zborovňa a ďalej sa vyučovalo v jednej triede Materskej školy a v bývalom hostinci U Kertysa. Ani jedna učebňa z uvedených nevyhovovala predpisom. Iného východiska nebolo. S výstavbou novej školy sa nepočítalo. V roku 1960 bola vykonaná kolaudácia budovy novej školy. Bola postavená nákladom 1,5 milióna Kčs. S výstavbou boli spojené veľké ťažkosti, lebo bol nedostatok materiálu a pracovných síl. Nová škola mala 9 učební, no napriek tomu sa nezlikvidovala dvojzmennosť vyučovania. V školskom roku 1961/62 sa vyučovalo v novej budove. V tomto školskom roku bolo zapísaných 460 žiakov, lebo okrem Veľkého Kazimíra pribudli tento rok žiaci z Byšty.

Dňa 1. júna 1962 bola zriadená školská jedáleň. Bola umiestnená v budove materskej školy. V marci 1984 sa pod školským balkónom začala výstavba kabinetov s vchodom zo školskej chodby, vyriešil sa tak problém nedostatku priestorov na škole. Treba objektívne uviesť, že to bol nápad dobrý. Na stavbe pracovali rodičia žiakov a aj učitelia školy. Dátum 1. januára 1997 sa stal prelomovým v živote školy. Škola sa odčlenila od Odboru školstva a získala právnu subjektivitu. 1. júla 2002 dochádza k spojeniu Základnej školy v Kuzmiciach s Materskou školou v Kuzmiciach a vzniká nový právny subjekt ZŠ s MŠ Kuzmice. Začiatkom decembra roku 2004 sa začala dlho očakávaná rekonštrukcia priestorov a budovy základnej školy. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli 3,6 mil. Sk. Z týchto prostriedkov sa uskutočnila výmena plochej strechy za sedlovú na novšej budove, generálna rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena podlahových krytín a vymaľovanie celého objektu školy. 25. júla 2005 po 45. rokoch sa uskutočnil slávnostný výkop základov na výstavbu telocvične. Celá výstavba trvala dva a pol roka, náklady dosiahli 19 mil. Sk a v mesiaci január 2008 žiaci našej školy po prvýkrát od jej vzniku absolvovali hodiny telesnej výchovy v zodpovedajúcich priestoroch novej telocvične.

Riaditelia pôsobiaci na škole :

1960 – 1979 Mgr. Ján Janok

1979 – Mgr. Emil Hatrák

1979 – 1983 Mgr. Anton Krafčík

1983 – 1989 Mgr. Viera Pavlendová

1989 – 1991 Mgr. Mária Jurášková

1991 – 2013 Mgr. Peter Hadbávny

2013 – Mgr. Julián Huľo