Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

MUDr. Marek Gajdošoci

Zástupca starostu

gajdosoci.marek@gmail.com

Ján Geňo

poslanec

geno.kuzmice@gmail.com

Ing. Štefan Gizela

Poslanec

stafan.gizela@gmail.com

Vladimír Klima

Poslanec

vladimirklima@centrum.sk

Ľubica Lachvajderová

Poslanec

lubica.lachvajderova@centrum.sk

Ing. Dušan Maďoran

Poslanec

dusmado@gmail.com

Mikuláš Maťaš

Poslanec

matas.mikulas@gmail.com

Lukáš Pástor

Poslanec

pastor.evotec@gmail.com

Ing. Jozef Tomko

Poslanec

tomko.jozi@gmail.com

Obecné zastupiteľstvo je jedným zo samosprávnych orgánov obce, ktorý je u nás vymedzený priamo Ústavou SR. Rozhoduje o základných otázkach života obce, a to najmä:

  • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
  • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny
  • schvaľuje územný plán obce
  • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane
  • určuje náležitosti miestnej dane
  • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce
  • uznáša sa na nariadeniach
  • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci

ÚSTAVA SR, Štvrtá hlava, Prvý oddiel, čl. 69, ods. 2: „Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 17. júna 2021.