Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

Komunálny odpad

Odpad

Podľa definície UNEP je odpad látka alebo predmet, ktorý bol alebo má byť odstránený pre jeho nepotrebnosť, alebo musí byť odstránený podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov. Slovenská legislatíva pod pojmom odpad rozumie hnuteľnú vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Príloha č. 1 k zákonu č. 223/2001 medzi odpady radí napr. výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie, výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti, výrobky po záručnej lehote, znehodnotené alebo znečistené materiály, zariadenia, odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery, nepoužiteľné súčiastky, odpad z priemyselných procesov a podobne.

Zákon o odpadoch

Prvý zákon o odpadoch ako súbor nariadení a vyhlášok, smerníc, pokynov a výkladov pre nakladanie s odpadmi bol vydaný v roku 1991 Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 238/1991 Zb. Tento, ako prvý svojho druhu na Slovensku,  ustanovil práva a povinnosti orgánov štátnej správy a povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, bol zákon o odpadoch plne harmonizovaný s európskou legislatívou. Po desiatich rokoch bol teda novelizovaný a evidovaný už ako nový európsky zákon o odpadoch pod číslom 223/2001 Z.z.

Kategorizácia odpadov

V rámci nového zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z. sa odpady zaraďujú do skupín, podskupín a druhov, označených šesťmiestnym číslom. Prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé podskupinu s tretie dvojčíslie druh odpadu.

Tieto sa evidujú v katalógu odpadov, čiže je vytvorený jednotný systém podrobného členenia odpadov. Úlohou je definovať rozsah vplyvu na zdravie ľudí, vplyvu na životné prostredie, alebo len samotné zatriedenie odpadu, evidovanie množstva vznikajúceho v jednotlivých kategóriách a slúži na identifikáciu odpadu.

Odpady sa podľa nového zákona delia na dva druhy:

 • nebezpečné (N)
 • ostatné (O)

Podľa miesta vzniku možno odpady rozdeliť na :

 • komunálny odpad
 • priemyselný odpad
 • energetický odpad

Podľa skupenstva :

 • pevný odpad
 • kvapalný odpad
 • plynný odpad

V obci Kuzmice je možné nebezpečný odpad odovzdať do rúk zamestnanca obecného úradu neustále.

Poplatník komunálneho odpadu
 • fyzická osoba, ktorá má v obci  alebo  alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,  trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 • právnická osoba, ktorá je  alebo  nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je  alebo  nachádzajúcu sa na území obce .

V obci Kuzmice sa platí poplatok za vývoz komunálneho odpadu ročne vo výške 9,49 €. Problémom je, že výška poplatku je nízka a nepokrýva celú sumu za odvoz odpadu a preto je potrebné doplácať to z obecnej pokladnice. Doplácanie z obecných zdrojov je podľa zákona zakázané.

Separovaný zber

Obec Kuzmice disponuje separovaným zberom. Materiálové zhodnotenie odpadov je najvýznamnejšia forma ich využitia. Vzniknuté druhotné suroviny sa vracajú priamo do výrobného procesu, väčšinou ako plnohodnotné materiálové vstupy. Preto má tento spôsob zhodnotenia (recyklácie) odpadov prednosť pred energetickým zhodnocovaním. Význam triedeného zberu druhotných surovín z komunálneho odpadu (tab.1) asi nie je potrebné zvlášť zdôrazňovať. Ekonomický prínos sa prejaví úsporami nákladov na odvážanie odpadov a ich skládkovanie (spaľovanie), predĺžením životnosti skládok, zo širšieho hľadiska podstatnou úsporou energie vo výrobe a znížením nárokov na suroviny. Z celospoločenského hľadiska je však oveľa významnejší ekologický prínos. Obmedzením množstva spaľovaného a skládkovaného odpadu dôjde k zmenšeniu nebezpečenstva kontaminácie podzemných a povrchových vôd, pôdy aj ovzdušia v okolí týchto zariadení a k šetreniu nenahraditeľných zdrojov prvotných surovín.

Treba však zdôrazniť, že triedený zber odpadov nerieši problém s odpadmi, no v súčasnosti je nevyhnutný.

Tabuľka č.1 : Percentuálne zloženie komunálneho odpadu

SurovinaPodiel v hm.%Možnosť recyklácie
Sklo12vynikajúca
Papier a lepenka20vynikajúca
Kovy4vynikajúca
Bioodpad45vynikajúca
Plasty7čiastočná
Textil4obmedzená
Nebezpečný odpad1obmedzená
ostatné8malá

Odpad sa triedi do 3 skupín : papier, sklo, plast a kov. Separovaním papiera šetríme energiu a primárnu surovinu – drevo. Do kontajnerov s označením papier patria časopisy a noviny, papierové vrecúška, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierová lepenka, kartóny. Do týchto kontajnerov sa nesmú dávať obaly z kombinovaných materiálov (TETRAPACK od trvanlivého mlieka, džúsov), zamastený a veľmi znečistený papier, kopírovací a samoprepisovací celofán.

Ďalšou skupinou je sklo, ktorého recyklovaním šetríme primárne suroviny a množstvo energie. Ak sa sklo dostane do spaľovne, nespáli sa a skončí na skládke nevyužité. Do kontajnerov na sklo patria fľaše, poháre, črepy a úlomky tabuľového skla. Naopak nepatria tu veľmi  znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom) , porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

Treťou skupinou sú plasty a kov, ktorých recyklovaním šetríme primárnu surovinu (ropu, rudu, uhlie) a energiu. Do takto označených kontajnerov  patria PET fľaše (minerálky, nealko nápoje), fólie, tašky, igelitové vrecká, obaly z kozmetických produktov, plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín), drobné kovové predmety, drôty. Do kontajnerov sa nesmú dávať obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Riešenie problému s komunálnym odpadom

Poznáme dve možnosti vyriešenia problému ohľadom komunálneho odpadu. Buď sa zvýšia poplatky za vývoz odpadu, kedy doplatia ľudia, ktorí poctivo platia. Druhým riešením je triedenie odpadu, pri ktorom sa znížia výdavky.