Preskočiť na obsah

Terénna sociálna práca

Zverejnené 31.3.2021.

Kategória

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK

Identifikácia projektu

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os:5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ:

ITMS2014+:3120515C909

Číslo zmluvy o spolupráci :USVRK – OIP -2017/000572-001

Doba realizácie: 1.8.2017 – 31.10.2019zmluva-o-NFP

Ciele projektu:

     Terénna sociálna práca v obci je súčasťou starostlivosti o uspokojovanie potrieb obyvateľov obce , vrátane špecifických potrieb vylúčenej komunity v obci. Poskytovanie sociálneho poradenstva v krízových situáciach a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb. 
    Jej hlavným cieľom je nachádzať riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané  na pomoc v sociálnej oblasti, pre  dlhodobo nezamestnané a sociálne vylúčené osoby , ktoré nemajú schopnosť , resp. stratili zručnosť na riešenie svojich sociálnych problémov.


Cieľová skupina:

Dlhdobo nezamestnaní 

Osoby ohrozené sociálnym vylúčením

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Jana Mlynárová

Terénny pracovník: Lucia Vrbovská

Kontakt: 0911 334 074

email: tsp@kuzmice.eu

Kancelária TSP a TP: Obecný úrad Kuzmice – 1. poschodie

Hlavná 286/126

076 12 Kuzmice

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


www.minv.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk