Preskočiť na obsah

Zniženie energetickej náročnosti verejných budov

Zverejnené 7.3.2021.

KategóriaZniženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad a  Kultúrny dom Kuzmice

Kód ITMS2014+                                     310040C211

Príjmateľ: Obec Kuzmice

Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Trebišov, Kuzmice

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program: Kvalita životného prostredia

 Európsky fond regionálného rozvoja

Prioritná os: 

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých smeroch  

Špecifický cieľ:      

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 

09/2018  –  08/2020

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

13.04.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:                 509 153,26  EUR

Maximálna výška príspevku z NFP:                     483 695.60 EUR

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Kuzmice.

Stav obecnej budovy slúžiacej  ako administratívny priestor je v súčasnosti nevyhovujúci z pohľadu energetickej efektívnosti (vrátane súvisiacich emisií skleníkových plynov), z hľadiska kvality vnútorného prostredia a ekonomiky.

Navrhovaný projekt rieši viaceré aspekty týkajúce sa energetickej účinnosti budovy – zateplenie budovy, inštaláciu nového zdroja vykurovania a úpravu osvetlenia. Energetický audit preukázal potrebu zlepšenia energetickej efektívnosti, keďže v súčasnosti sa objekt nachádza v energetickej triede F. Realizáciou stavebných prác, ktoré sú predmetom tohto projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti tejto centrálnej administratívnej budovy, v ktorej je sústredená väčšina základných služieb resp. v nej prebieha väčšina komunitných aktivít pre obyvateľov obce.

Hlavná aktivita projektu:

Zníženie energetickej náročnosti objektov – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy a výmena existujúcich okien. Súčasťou sú búracie práce, zvislé konštrukcie (kontaktný zatepľovací systém), vodorovné konštrukcie,klampiarske výrobky, bleskozvod a iné.

Zefektívnenie vykurovacieho systému v objekte, čo bude riešené doplnením tepelného čerpadla vzduch – voda do existujúceho vykurovacieho systému.

Výmena svietidiel a svetelných zdrojov.

Ďalšie nevyhnutné súčasti – plynoinštalácie, elektroinštalácie, meranie a regulácia.

Zmluva: KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.1 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.2 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.4 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.5 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.6 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Dodatok č.7 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie