Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kuzmice č. 1 /2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice

Upravené
07. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. júna 2019