Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice

Upravené
07. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júla 2018