NÁVRH VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice

Upravené
08. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2020 − 31. decembra 2020