Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby.

Upravené
24. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. mája 2021 − 30. júna 2021