Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kuzmice č…../2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady