Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kuzmice č…./2023 o miestnych daniach na území Obce Kuzmice