VZN 3-2019 ktorým sa zrušuje VZN č.5-2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy