Preskočiť na obsah

VZN 3-2019 ktorým sa zrušuje VZN č.5-2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice