Preskočiť na obsah

Iné vyjadrenia obce

Iné vyjadrenia obce vrámci preneseného výkonu štátnej správy

Žumpy a studne

Vyjadrenie podľa § 28 v spojení s § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu, domové žumpy a studňu individuálneho zásobovania vodou.

Tlačivo: vyjadrenie (žumpa, studňa)

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v stavbách rodinných domov sú spotrebiče zaústené do komínového telesa, ktorým môže byť napr. plynový kotol, kotol na tuhé palivo, interiérový krb, kachle atď.

Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie. Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia obsahuje údaj o zdroji a projekt vykurovania stavby.

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia obsahuje údaj o type kotla a jeho max. vykurovací výkon. K žiadosti sa prikladá správa o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia a potvrdenie o preskúšaní komína.

Správny poplatok: 5,- eur, uhradený v hotovosti do pokladne obce

Tlačivo:

žiadosť o súhlas na zriadenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

žiadosť o súhlas na povolenie užívania stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Vjazd z miestnej komunikácie

Tlačivo: žiadosť o záväzné stanovisko k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť